Σάλος με τις ψεύτικες κριτικές στο TripAdvisor – Τι απαντά η εταιρεία

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η TripAdvisor μετά την έρευνα της οργάνωσης για τα δικαιώματα του καταναλωτή…

Ιταλία: Καταδίκη για πληρωμένες «κριτικές» στο Tripadvisor

ο ιδιοκτήτης πωλούσε «πακέτα» ψεύτικων review, και το Tripadvisor τάχθηκε υπέρ της ποινής, κάνοντας λόγο για…

Πώς αναγνωρίζουμε μία ψεύτικη ή παραπλανητική κριτική

Οι ψεύτικες κριτικές βρίσκονται παντού online και έχουν επηρεάσει πιθανώς μερικές από τις αγορές μας ή…