Τι είναι οι φάκελοι FOUND.000 και FILE0000.CHK στα Windows;

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δείτε ένα νέο φάκελο που ονομάζεται FOUND.000 με ένα αρχείο χρησιμοποιώντας…